Nieuws en verhalen
Nieuws

Sleutelvrouwen in West

maandag, 16 november 2015

Wat hebben sleutelvrouwen in West nodig?

Vrouwenzaken moeten prominenter en nadrukkelijk op de agenda.

Tijdens een gezamenlijke lunch op uitnodiging van Stadsdeel West kwamen actieve vrouwen van vrouwennetwerken in Oud West en de Baarsjes bijeen in Buurtcentrum Tagerijn. Doel was een beter beeld te krijgen van wat vrouwen nodig hebben en wat zijzelf voor ideeën daarover hebben. Welke problemen zijn er? Wat gaat goed? Waar is extra steun nodig? Welke inspanningen en acties zijn in de toekomst wenselijk en haalbaar?

 Grote opkomst, grote diversiteit

De vraag wat is belangrijk voor vrouwen die wonen en werken in Stadsdeel West heeft veel belangstelling getrokken. De opkomst voor de lunch in buurtcentrum Tagerijn was groter  dan verwacht! Continu werden stoelen erbij gehaald, zodat iedereen kon zitten. Tijdens de voorstellingsronde trakteerde een kleurrijke, multiculturele ronde van ruim 50 vrouwen elkaar op een verrassende diversiteit aan activiteiten en werkzaamheden. Met verve kwamen successen en beslommeringen van projecten boven tafel. Fenna Ulichki dagelijks bestuurder voor o.a. emancipatie en diversiteit in Stadsdeel West verzocht de aanwezigen hun verwachtingen van de bijeenkomst te benoemen.

Verreweg de meeste gaven aan uitwisseling van ervaringen en informatie belangrijk te vinden. Daarnaast vroeg vrijwel iedereen om aandacht en middelen voor  projecten en  activiteiten.

 ‘Ik kom vandaag vooral ophalen’ verklaarde Fenna Ulichki. Zij legde uit dat het Stadsdeel aan een gebiedsplan 2016 werkt, (een plan voor iedere wijk) waarin meer aandacht voor vrouwen nodig en wenselijk is. De resultaten van deze dag zullen daarin worden mee genomen.

 Het gebeurt niet elke dag dat vrouwen door een bestuurder worden gevraagd wat zij nodig hebben, wat er aan ondersteuning nodig is en welke mogelijke oplossingen zij zien voor diverse vraagstukken. Dat zette de toon tijdens de bijeenkomst, waar energiek en voortvarend werd overlegt.

 Aan het werk: ervaringen delen, signaleren, oplossingen bedenken

Er zijn een zevental aandachtsgebieden geformuleerd en op flappen gepresenteerd door Annemieke Winders, medeorganisator en procescoördinator Vrouwen Academie West VAW.

  1. opvoeding, gezin, familie
  2. inkomen
  3. werk, opleiding, dagbesteding
  4. woon- en leefomgeving
  5. vrije tijd, sociale contacten
  6. gezondheid, persoonlijke verzorging
  7. huishouden, administratie

 Na een eerste uitwisseling van ideeën over problemen en de mogelijke aanpak ervan, voorstellen, praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen kozen vrouwen een thema om het in kleinere groepjes te bespreken en met behulp van drie vragen te structureren, namelijk wat is echt belangrijk? Wat wordt er al gedaan en wat is er nog nodig?Het ging er levendig aan toe tijdens het bespreken van de thema’s. Er zijn goede voorbeelden gezocht en oplossingen bedacht. Voor het thema woon-en leefomgeving bestond weinig animo.

 Wat er uit de bus kwam....

Opvoeding, onderwijs en vrije tijdsbesteding voor kinderen is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast kwam ook de positie van vrouwen, waarin werk(loosheid) economische zelfstandigheid en (gebrek aan) opleiding aan bod.

Levensstijl, waarbij gezondheid, voeding, sport, ontspanning en een sociaal netwerk een grote rol spelen. Integreren, maar ook mogelijkheden om landgenoten te ontmoeten worden belangrijk gevonden. De groepjes brachten bij de diverse vraagstukken hun wensen maar ook voorstellen naar voren. Bijvoorbeeld een uitgebreider aanbod aan opleidingen gericht op vrouwen o.a. met meer aandacht voor zelfstandigheid en ondernemerschap. Meer geld en middelen om langdurig en duurzaam activiteiten (werk) te ontwikkelen en op te bouwen, individueel of gezamenlijk met anderen. Sport en ontspanning moet voor iedereen betaalbaar zijn voor vrouwen, maar zeker ook voor kinderen. Voor school (o.a. lesmateriaal) en opvoeding is het van belang dat leven met verschillende culturen als meerwaarde wordt gezien. Elkaar leren kennen en van elkaar leren geeft een positieve impuls, zo leert de ervaring

 Een greep uit de bestaande, succesvolle projecten

Tijdens het kennismakingsrondje werden meteen ideeën geopperd zoals oude alleenstaanden te koppelen aan hangjongeren in het kader van het taalcoaching- en ontmoetingsproject Mixen in Mokum. Ook kwam er een oproep om mee te doen aan het project ‘samen kappen’ een goed lopend kappersbedrijf dat op zoek is naar meer vrijwilligers. De gemotiveerde medewerkers van atelier ‘de Mix’ waren aanwezig om hun organisatie, hun werkwijze en de handgemaakte producten van stof, leer en wol te promoten. 

Een mooi praktijkvoorbeeld om vrouwen op werk voor te bereiden is textielatelier Smockwerk, een leer-werkbedrijf waar naast het werk ook een taalvaardigheidstraining wordt aangeboden. In dit bedrijf wordt een efficiënte druk achter de ketel gezet om voortvarend Nederlands te leren. Iedere keer als een medewerkster in plaats van Nederlands haar eigen taal spreekt, dient zij een Euro in een potje te deponeren. Deze maatregel lijkt zeer effectief te zijn. Gelukkig gaat dit gepaard met en knipoog en de nodige humor.

Slot

De betrokkenheid en het enthousiasme van de aanwezigen was enorm inspirerend en nodigt uit om met elkaar in gesprek te blijven, concludeert Fenna Ulichki. Zij oppert het idee om met enige regelmaat bij elkaar te komen en bijvoorbeeld een vrouwencafé te organiseren. De bijeenkomst was evenwel succesvol omdat er veel contacten zijn gelegd en vrouwen erin slaagden om hun netwerk te verbreden.Belangrijk, en doel van de bijeenkomst, is het feit, dat het Stadsdeel de mogelijkheid heeft, de verkregen input en kennis in te zetten, zodat er  faciliteiten, acties en maatregelen uit voort kunnen vloeien die meer toegespitst zijn op en rekening houden met de wensen en behoeften van vrouwen.

 De vrouwen kijken uit naar de gebiedsplannen voor 2016!

Ulla Nuess